Tagalog

Iyong mga Karapatan ng Pagkapribado ng California

Kung isa kang residente ng California, pahihintulutan ka ng California Civil Code Section 1798.83 na humiling ng imoprmasyon hinggil sa pagbubunyag ng iyong personal na impormasyon ng ilang miyembro ng The Walt Disney Family of Companies sa mga ikatlong partido para sa mga layuning direktang pagmemerkado ng mga ikatlong partido. Para gumawa ng naturang kahilingan, mangyaring magpadal ang email sa caprivacy.wdig@twdc.com o sulatan kami:

CA Privacy Rights
Disney Interactive
500 South Buena Vista Street
Mail Code 7667
Burbank, CA 91521-7667

Kahanga-hanga naming ipinagmamalaki ang kaugnayan ng tiwal na aming itinatag sa aming mga panauhin sa maraming taon at kami ay nangangako na tatratuhin nang may pagmamahal at respeto ang iyong personal na impormasyon.  Alinsunod sa California Civil Code Section 1798.83(c)(2), ang mga miyembro ng The Walt Disney Family of Companies ay hindi ibinabahagi ang personal na impormasyon ng panauhin sa iba pang miyembrong kumpanya o iba pa sa labas ng The Walt Disney Family of Companies para sa paggamit sa pagmemerkado ng mga partidong iyon maliban lang kung pinili ng panauhin na gawin namin.  Para sa higit na impormasyon tungkol sa aming pagkapribado at mga patakaran sa pagkolekta ng datos, maaari mong hilingin na repasuhin ang aming patakaran ng pagkapribado.

Kung ikaw ay residente ng California na wala pang labingwalong taong gulang at rehistrado sa anumang site kung saan nakapahayag ang alintuntuning ito, pinapayagan ng California Business and Professions Code Section 22581 ang iyong hiling na magtanggal ng ilang nilalaman o impormasyon na iyong publikong naipahayag. Upang maisakatuparan ang naturang pakiusap, mangyaring magpadala ng email kalakip ang detalyadong paglalarawan ng tiyak na nilalaman o impormasyon sa caprivacy.wdig@twdc. Mangyaring unawaang ang nasabing pakiusap ay hindi nangangahulugan ng kumpletong o buong pagtatanggal ng nilalaman o impormasyon na iyong naipahayag at may pagkakataong ang batas ay hindi pinapayagan o iniuutos ang naturang pagtatanggal kahit pa na iyong hiniling.